NAPKORSZAK AKADÉMIA

Rónai Judit

- egy angol nyelvi távoktatási program ars poétikája -

I.

Életem alakulását befolyásolta, hogy magyar-angol szakosként kezdhettem pályafutásomat.

Nagy hatása volt életemre annak, hogy középiskolai tanulmányaimat nem a matematika tagozaton, pedig ez a tárgy éppúgy a figyelmem középpontjában volt, hanem az angol tagozaton végeztem. Ezen gyermekkori döntésem következményei szakmai önéletrajzomban olvashatóak.

Ez az önéletrajz vázolja, választásom miként segített abban, hogy emberiségszinten válhattam személyes résztvevőjévé és cselekvő alkotójává válaszok megfogalmazásának egy olyan korszakban, amikor civilizációnk a szétesettség állapotában keresi a túlélés esélyeit.

Az évtizedeken átívelő munka értékelésére a Soproni Városháza Dísztermében került sor 2015 őszén.

Az ENSZ és főleg annak szakosított szervezete, az UNESCO jelentette számomra azt a fontos terepet, amelyen alkotó értelmiségiként felismerhettem, hogy a nép, amelyhez tartozok, nem rendelkezik azzal a kommunikációs eszközrendszerrel, amely képessé teheti a „jó hír” befogadására és saját érdekeinek érvényesítésére. Súlyos önérvényesítési korlát, hogy nem beszélünk angolul, amelyen változtatni kell. Ez jövőnk, békénk és biztonságunk érdekében életbevágóan fontos!

Az említett jubileumi ünnepségünkön kikristályosodott, hogy a továbbvezető út fő pillére az UNESCO „Life Long Learning” Intézetével (Hamburg) való több évtizedes munka folytatásaként egy olyan angol nyelvi távoktatási program megvalósítása, amely hatékonyan segíti ennek a helyzetnek a megváltoztatását.

Foglalkoztatott, hogy a több mint negyed évszázados alkotó, teremtő munka folyamán megszerzett tudást, rendkívül sok tapasztalatot és értékes kapcsolatrendszert miként tudnám továbbvinni és hatékony formában kamatoztatni úgy, hogy ezzel segítsem a magyarság, Európa és az egyetemes emberiség ügyét.

A program jellegzetességét egyrészt a tematikája jelenti, amely a „fenntartható élet” kritériumait, értékrendjét jeleníti meg és emeli a nyelvi oktatási program gyakorlóanyagává. Ez lehetővé teszi a programban résztvevők számára, hogy ezekben a ma embere számára oly fontos és megbeszélni érdemes témákban otthonosan érezzék magukat.

Milyen problémák, kihívások megoldása vár ránk?

Kezdve az át nem vett diplomáktól (nyelvvizsga hiányában) az egzisztenciális perspektívák beszűkültségén keresztül számos olyan tényre hivatkozhatnánk, amelyek megnehezítik az emberek boldogulását. Hosszan elemezhetnénk az angol nyelvtanításban rejlő problémákat is, amelyet nem örömteli tanulás, hanem hosszas nyűglődés és igen gyakori eredménytelenség jellemez.

Programunk, mint már említettem, olyan kérdéseket állít a figyelem középpontjába, amelyekről igényes embernek beszélni kell (érdemes) tudni. Mindez nagyon élvezetes formában jelenik meg. A képzési program egy egyszemeszternyi időszakot fog át (4-5 hónap).

Mindennél fontosabb azonban, hogy tanítási módszeremet a magyar és az angol nyelv összehasonlítására építem az igeidő rendszer vonatkozásában.

Egy komplex, az "egész" felől történő megközelítés azonnal érzékelhetővé teszi, hogy milyen egyszerű a feladat, amely könnyen megérthető. Így gyorsan, egy tényleges, jókedvű szellemi építkezés kulcsát kapja meg a programban résztvevő, amely olyan mértékben kelti fel az érdeklődését a hallgatónak, hogy megszerzett tudása bármilyen irányban továbbépíthető.

Akik elvégzik a programot, a végén tanúsítványt kapnak. Ez a tanúsítvány rögzíti, hogy amit elsajátítottak, az kötődik az UNESCO Középtávú Stratégiájához. Az „elvégzik” azt jeleni, hogy becsületesen követve az útmutatásokat, a résztvevők aktív odafigyeléssel elsajátítják a tananyagot, amelyről egy meghatározott rend szerint számot kell adniuk. Teljesítményükről szöveges értékelés készül.

Kiknek a jelentkezését várjuk

 • Akik kellő akarattal és önbizalommal rendelkeznek ahhoz, hogy vállalják a napi kb. két órás elmélyült figyelmet. A napi két óra az életmódhoz, életritmushoz igazítandó. A reggeli és esti 20-20 percnyi rászánt idő kimondottan ajánlatos.
 • Mindenkinek, aki szeretne lendületet, életinspirációt a megszerezhető tudáson keresztül.
 • Aki valamennyi angol nyelvismerettel rendelkezik már. Meg kell jegyezni, hogy itt nehéz definiálni, mivel rengetegen vannak olyanok, akik sok-sok éves nyelvtanulás után, akár már nyelvvizsgával a zsebükben sem képesek angolul beszélni.

Az angol távoktatási programhoz szükséges:

 • Internet hozzáférés és számítógép-használati tudás (ennek kritériumait külön ismertetjük)
 • Számítógép (egy iPad és/vagy intelligens telefon hasznos lehet kiegészítésül a nem otthon töltött "üresjáratú" idők kihasználása érdekében)
 • A távoktatás honlapon és Skype jellegű kommunikáción keresztül működik

Foglaljuk össze, hogy mit nyújt a képzési program:

Sikerélményt a saját nyelvtanulási képességünket illetően. Jókedvű, életigenlő azonosulást egy olyan módszerrel, amelyet egy példázaton keresztül szeretnék megértetni.

Mit is jelent az, hogy az egész angol nyelvet birtokoljuk? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, magát az egészet kell értelmeznünk.

Az értelmezéshez vegyünk kézbe egy gömbszerű alakzatot (földgömb, alma…) Síkban ábrázolva ez lehet akár egy kör alakzat is. Most járjuk körbe alakzataink felszínét. Mit jelent az „egésznek” a felszíne? Kiterjedtséget, mennyiségi „sokaságot”. Feltehetjük a kérdést, hogy birtokoljuk-e az egész angol nyelvet, ha megtanuljuk az angol szótárat. Könnyű belátni a kérdésre adandó választ, ami egyértelmű „NEM”. Sőt nagy csacsiság lenne megtanulnunk az egész angol szótárat.

Makacsul tovább keressük az „egész” jelentését és azt gondolhatjuk, hogy egy jelképesen szólva „tudós”, azaz egy diszciplínában gondolkodó ember (itt tehát nem a tudóstársadalomra gondolok) bizonyára megjeleníti a keresett fogalom lényegét. Mit is jelent ez valójában? Az adott személly egyetlen diszciplínán belül végez mélyfúrást. Tevékenysége - szemléletesen szólva - egy „szeletléthez” hasonlítható, amely érintkezik a „héj” egy bizonyos részével és mélysége is van. Problematikánkhoz, vagyis az angol nyelvtanuláshoz visszatérve, tudjuk, birtokoljuk-e az „egész angolt”, ha arra törekszünk, hogy mondjuk csak a kérdőmondatokra, vagy azok szórendjére, tehát egy részterületre, akár a segédigékre specializálom magam. Jót nevetnének rajtunk, ha azt gondolnánk, hogy egy ilyen törekvéssel működtetni tudom az angol nyelvtudásomat.

Hogyan jutok leginkább az „egészhez”? Ahhoz az „egészhez”, amelyhez mélység és kiterjedtség is társul? Elérkeztünk a „MAG”, mint az „egész” dimenzióhoz, ami leginkább jellemzi a most induló angol programot is. Olyan mély-elemzéseken keresztül jutunk el a lényegig, amelynek az ige áll a középpontjában, hogy pontosan és azonnal tájékozódni tudjunk abban a koordinátarendszerben, igeidőrendszerben, amelyen keresztül önfejlesztő módon képessé válunk arra, hogy az életprogramunknak megfelelően határozhassuk meg ennek az „egésznek” a további tartalmait.

Milyen „angolt” beszéljünk?

Talán egyetérthetünk abban, hogy a saját artikulációs bázisunkat a lehető legmagasabb szintre fejlesztve váljunk képessé az angol nyelv használatára, amelyet sikerrel alkalmazhatunk önéletrajzok megírásához, állásinterjúkon való részvételek alkalmával, tárgyalásokon, társalgáskor, nyelvvizsgákon, angol nyelvű TV csatornák, videó anyagok megértéséhez, az európai és egyetemes tájékozódás legkülönbözőbb területein.

Talán megállapodhatunk abban, hogy beszéljük az „európai angolt”. Az ehhez vezető úton azonban kizárólag autentikus brit és amerikai hangzó szövegeket használunk. Úgy az angol szöveg angol leírása, mint annak magyar szóbeli fordítása és írott változata is megjelenik a tananyagban.

Mindez egy szemeszternyi időszakot igényel.

II.
A tananyag tartalma

Először azt fogjuk megérteni, hogy programunkban legfontosabb egység a mondat lesz, amely szövegbe ágyazódik. A mondat lelke az ige. Ezt figyeljük majd leginkább. Könnyedén megtanuljuk - ábrák segítségével - a magyar és az angol igeidő rendszer közötti különbséget. Mivel legtöbbször összetett mondatokkal lesz dolgunk, megtanuljuk, hogy a főmondat igeszerkezetével tudjuk betájolni magunkat a konkrét kommunikációs helyzetbe. Vagy mi vagyunk benne egy élő beszélgetésben, ilyenkor ez az én van az „itt és most a jelenben”, vagy egy előadást hallgatunk, amikor bele kell élni magunkat a beszélő „itt és most” helyzetébe.

Különböző, világhírű személyiségeket fogunk megismerni, politikusokat és tudósokat. Mindegyik különböző személyiség, más-más előadói stílus és metakommunikációs érdekesség. Élményekkel teli közös munkánk nagy részét fontos, emberiség érdekű előadásaik mélyelemzése teszi ki, de kiterjed mindazon lényeges egyéb mozzanatra, amelyre szükségünk lehet az előttünk álló kihívások sikeres megoldásához.

A tanítás fontos sajátossága, hogy értelmezzük valamennyi mondat nyelvi anatómiáját. Ez két síkon zajlik:

 • A főmondat igeszerkezetének elemzése
 • A teljes mondat jelentéstani egységekre „szeletelése”

Mindez angol és magyar nyelven hangzó és írott formában.

A fordítás mindig izgalmas feladat, nagy kihívás. Úgy kell elképzelnünk, mintha egy matematikai képlet állna előttünk, ahol a képlet egyik oldalán, esetünkben az angol mondat áll, a másik oldalon a magyar fordítás. A két mondatnak ugyanazt a tartalmat kell kifejeznie. Fordítás és fordítás között azonban gyakran vannak különbségek. A tartalom pontos kifejezésének igénye mellett igen fontos szempont az is, hogy ne vétsünk a magyar nyelv szabályai ellen. Ez azt jelenti, hogy a szó szerinti fordítást felülírja a tartalmi hűség és a nyelvhasználati szabályok betartásának együttes elve.

Távoktatási programunkban a fordításnak különböző módozataival fogunk találkozni.

A különleges értékeket nyújtó távoktatási program végig monitorozza a résztvevő „jelenlétét” és aktivitását.

Ez is alapját képezi a szemeszter végére a hallgatókról elkészítendő szöveges értékelésnek.

A távoktatási program referenciájául Rónai Judit szakmai önéletrajza:

SZAKMAI ÉLETRAJZ

Rónai Judit

I. Tanulmányok és szakmai tapasztalat

 • Középiskolai tanulmányok: Soproni Széchenyi István Gimnázium 1968-1972
 • Főiskolai tanulmányok: Janus Pannonius Tudományegyetem Főiskolai Kar, magyar-angol szakos tanári diploma megszerzése 1978-ban
 • Egyetemi tanulmányok: ELTE, BTK, magyar szakos tanári diploma megszerzése 1986-ban
 • PhD Neveléstudományi Doktori iskola, ELTE, BTK 1999-2002-ig
 • (Tantárgyak: Komplex művelődés és neveléstörténet, A nevelés és oktatásfejlesztés nemzetközi trendjeinek összehasonlítása, Kutatás metodológia, Médiapedagógia,
  A nevelésfilozófia modern irányzatai, Új kísérletek a pedagógia ágazataiban, Nevléstudomány, Pedagógiai kutatásmódszertan, Az emberrel foglalkozó tudományok eredményei,
  A személyiségpedagógiai értelmezésének kérdései, A pszichológia tudományának alapkérdései.
  Kutatási témavezető: Ove Korsgaard, a Koppenhágai Pedagógiai Egyetem professzora.)
 • PhD Természettudományi Doktori Iskola. ( Téma: A Napkorszak esélye a fenntartható élet filozófiájának tükrében)

II. Munkahelyek

 • Soproni Széchenyi István Gimnázium (magyar-angol szakos középiskolai tanár) 1982-1988-ig
 • Nyugat-magyarországi Egyetem Óvóképző főiskola (főiskolai adjunktus, tanított tárgyak: művelődéstörténet, angol) 1988-1992-ig
 • Soproni Németh László Akadémia (transznacionális fejlesztő központ) igazgató, 1992-2006-ig
 • 2006- Napkorszak Akadémia, igazgató

III. Nemzetközi és hazai tudományos / szakmai szervezési kompetenciák, tisztségek, fontosabb előadások

 • Ole Vig Jensen dán oktatási miniszter meghívására előadás megtartása a Népek Európája című EU konferencián Koppenhágában 1990-ben
 • Előadás megtartása a World Education ENSZ Világszervezet közgyűlésén (Helsingør) a világszervezet akciótervéről, amelyet követően európai alelnökké és UNESCO képviselőjévé választják 1995-ben
 • A World Education ENSZ Világszervezet képviselete a Koppenhágai ENSZ Csúcsértekezleten (Social Summit) 1995
 • A World Education ENSZ Világszervezet képviselete a Pekingi ENSZ Csúcsértekezleten (UN World Summit on Women) 1995
 • A World Education ENSZ Világszervezet képviselete a Budapesti ENSZ Csúcsértekezleten (World Conference on Science) 2000
 • A World Education ENSZ Világszervezet képviselete az ENSZ partnerszervezetei számára szervezett világértekezleten, New York 2003
 • A World Education ENSZ Világszervezet képviselete az UNESCO Zimbabwei Napenergia Világcsúcsának előkészítő értekezletén, Párizs 1996
 • A Párizsi UNESCO Központ és a World Education ENSZ Világszervezet megállapodása Rónai Judittal, hogy világértekezletet tart az általa alapított Németh László Akadémián a Hamburgi Felnőttoktatási (Life Long Learning) UNESCO Világértekezletet előkészítendő, 1996
 • A Magyar UNESCO Bizottság tagja, az UNESCO Társult Iskolák nemzeti koordinátora. Ebben a tisztségében a Bizottság képviselete és előadás megtartása az európai és amerikai UNESCO Társult Iskolák nemzetközi értekezletén, Luxemburg 2005
 • A Magyar UNESCO Bizottság képviselete és előadás megtartása az Euro-Arab párbeszéd érdekében létrejött, a gyilkosság áldozatává vált svéd külügyminiszterről elnevezett Anna Lindh Foundation alapításakor, Alexandria 2005
 • Az EU, az Európa Tanács és az UNESCO több éven át tartó közös EDC (Education for Democratic Citizenship) Programjának megalkotásában való részvétel és előadás megtartása, Strasbourg 2000
 • A Programnak Magyarország 2000-ben vált részes államává.
 • Az EU Socrates Programigazgatósága, a Hamburgi UNESCO Intézet és a Pekingi Tudományos Akadémia közös konferenciáján előadás megtartása annak 3. plenáris ülésen „Life Long Learning for Democracy” címmel, Peking (Tudományos Akadémia) 2001
 • A magyar-roma kérdés ügyének képviselete az EU Socrates Programja keretében létrehozott több éves IDCAL (Intercultural Dialogue and Communication for Adult Learning) Projektben (Sopron, Göteborg, Gaza), amelyben Göteborg az „Észak-Európa és a Migráció”, míg Gaza a „Palesztin-Izraeli” Párbeszéd témájával képviseltette magát. Projektzárás: 2005-ben
 • Előadás megtartása a Környezetvédelmi Minisztériumban Keresztes K. Sándor miniszter meghívására a Gören Thurdin svéd környezetvédelmi miniszter hivatalos magyarországi látogatása alkalmával szervezett konferencia keretében. Ezt követően hivatalos látogatás és tanulmányút Gören Thurdin meghívására a Svéd Külügyi Intézet szervezésében. Stockholm 1994
 • Részvétel az EUROSOLAR (Bonn) tudományos munkacsoportjának tevékenységében 1990 óta.
 • Fő eredmények: az EUROSOLAR/Magyarország alapítása (Sopron) 1995-ben és az IRENA (International Renewable Energy Agency) nemzetközi kormányzati szervezet alapításának előkészítése. Az IRENA alapítására az EUROSOLAR erőfeszítései alapján került sor 2009-ben.
  Alapító Kormányok: Németország, Dánia, Spanyolország. Magyarország 2015. január 16-án vált részes állammá.
 • Az Európai Napenergia Charta magyar nyelvű publikálása 1995-ben
 • A Napstratégia (Hermann Scheer) című paradigmaváltó könyv magyar nyelvű publikálása 2004-ben
 • Az első magyarországi poszt-graduális alternatív energetikai szakértő képzési program létrehozása és akkreditáltatása. (ld. Az oktatási miniszter 38/2001 (X.17.) OM rendelete) Az első diplomák átadása 2001-ben Sopronban
 • Számtalan további előadás megtartása Angliában, Dániában, Norvégiában, Svédországban és más európai országokban az elmúlt negyed évszázadban
 • 2016 novemberében a Hamburgi UNESCO Intézet (Lifelong Learning) igazgatója felkéri, pályázza meg az 2017 májusától esedékes igazgatói státuszt.
 • A Magyarországon és külföldön végzett tudományos munka eredményei folyóiratokban és könyvekben, ill. önálló publikációk formájában jelentek meg magyar és angol nyelven 1990 óta.

  Megjegyzés: A III. fejezet tartalmai nem évszámok, hanem tematika szerint vannak kronológiába rendezve

IV. Fontosabb nemzetközi kitüntetések

 • USA (Washington), az Amerikai Életrajzkutató Intézet az „ÉV Emberévé” választja 2006-ban
 • Anglia (Cambridge), a Nemzetközi Életrajzkutató Intézet tiszteletbeli vezérigazgató helyettesévé választja 2007-ben
 • Anglia (Cambridge), a Nemzetközi Életrajzkutató Intézet a „Gold Medal for Hungary” kitüntetést adományozza 2012-ben
 • Fenti nemzetközi kitüntetések háttere: Az IDCAL Program befejezését követően Arild Mikkelsen, a projekt norvég igazgatója, az Északi Minisztertanács által alapított Északi Népi Akadémia rektora méltatást írt Rónai Judit munkájáról a Nobel Békedíj Bizottság számára. Ezt követően kapta a kitüntetéseket.